Sara Veiss-Slep

<…>.

Vieno apsilankymo pas Tregerius metu išgirdau įdomų pasakojimą apie Dusetų miestelio žydų Slepų šeimą, emigravusią į Izraelį dar 1934 metais. Palydėti Slepų į tolimą kelionę susirinko ne tik jų giminės, žydai, bet atėjo beveik pusę miestelio. Mat, Slepai buvo gerbiami žmonės už jų sąžiningumą, gerą būdą, pagarbą lietuviams. Atsisveikindamas su mielu kaimynu, dažnas net ašarą braukė. Veikliai iš Izraelio pradėjo eiti laiškai. Jie bylojo apie tai, kad Slepai labai ilgisi tėviškės, kaimynų, savo tėvų ir protėvių žemės. Izraelyje gimė dukra Sara. Mergaitė, kaip rašė tėvai, buvo labai gabi, domėjosi literatūra ir ypač vaiko širdyje kaupėsi tėvų pasakojimai apie tolimą, bet mielą miestelį ties Sartais, apie puikius čia gyvenančius žmones. Todėl Sara tvirtai nusprendė, kad ir kas būtų, ji aplankys tėvų gimtinę. Beje, to jai linkėjo ir tėvai. Ir dar prašė ant protėvių kapų iš tolimo krašto, iš Palaimintosios žemės, nuvežti jos saują.

Duktė įvykdė gimdytojų priesaiką. Ji aplankė Dusetas. Vaikščiojo miestelio gatvėmis, veidą nusiprausė Sartų vandeniu. Nusilenkė senosiose žydų kapinėse, pagerbė protėvių atminimą. Be to Sara į Dusetas atvežė daugelio metų savo darbą – knygą apie Dusetų miestelį, apie jo žmones. Ji išleista hebrajų kalba, gausiai iliustruota.

Nepaprastoje knygoje yra per 150 nuotraukų. Įdomu tai, kad Sara, gyvendama toli nuo gimtinės, įstengė surinkti šias nuotraukas. Pasak knygos autorės, nuotraukas gavusi iš tėvų, giminių, pažįstamų, kurie gyvena išsibarstę po visą pasaulį – Prancūzijoje, Anglijoje, Amerikoje ir kitur. Faktus knygai Sara atkūrė iš tėvų ir pažįstamų pasakojimų.

Knyga pradedama žemėlapiu, kuriame pažymėtas mažas miestelis ties Sartais. Kitame knygos puslapyje išspausdintas Dusetų planas. Įdomu tai, kad jis nubraižytas su dideliu tikslumu, atrodytų, kad planas būtų darytas ne Izraelyje, o Dusetose. Kiekvienas namas turi savo numerį, tik štai gatvių pavadinimai likę senieji. Ir dar labai įdomu – kiekvienas namas turi senojo šeimininko pavardę.

<…>

Knygoje yra senų ir labai vertingų nuotraukų. Štai vienoje iš jų Dusetų miestelio žydai, Lietuvos kariuomenės karininkai ir puskarininkiai. Yra nuotraukų, kuriose Dusetų miestelio skautai – lietuviai ir žydai. Yra nuotraukos, atspindinčios miestelio žydų kultūros gyvenimą, šio krašto paprastų žmonių draugystę.

Saros Veiss – Slep knyga apie Dusetas yra toli gyvenančių žmonių meilės gimtajam kraštui įrodymas.


Vytautas Baltakis

Laikraštis ,,Utenis“, 1998 m. balandžio 7 d.


Nuotrauka iš Geto kovotojų namų archyvo.


Laidotuvės ir vestuvės Dusetų miestelyje