Nepriklausomos, pažangios, nepartinės minties dienraštis ,,Diena“

,,Pasikalbėjimas su d-ru Wolfgangu v. Weisl“

1929 m. balandžio 26 d.

Plačiau

1938 m. sausio 16 d.

Plačiau

,,Nuteisto žydų kraujo byla“

1930 m. sausio 1-4 d.

Plačiau

Žydų vaikų namų pastato atidarymas (nuotrauka)

1932 m. vasario 14 d.

Plačiau

,,Ilgai laukėm“

1932 m. vasario 21 d.

Plačiau

,,Rengia žydai savo kariuomenę“

1934 m. sausio 14 d.

Plačiau

,,Ponia Smetonienė sveiksta“

1934 m. sausio 21 d.

Plačiau

,,Klaipėdos žydai nori steigti žydų gimnaziją“

1934 m. sausio 28 d.

Plačiau

,,Žydas atidavė lietuviams Šv. Mikalojaus bažnyčią“

1934 m. sausio 28 d.

Plačiau

,,Lietuvos miškas Palestinon“

1935 m. sausio 6 d.

Plačiau

,,Žydai ruošia memorandumą“

1938 m. sausio 9 d.

Plačiau

,,Respublikos Prezidento A. Smetonos kalba, pasakyta tautininkų suvažiavime“

1935 m. sausio 13 d.

Plačiau

,,Kalta Hitlerio karikatūra“

1935 m. sausio 20 d.

Plačiau

,,Palestinoje jau bijoma karo pavojaus“

1936 m. sausio 5 d.

Plačiau