Elijahu D. Stone paragino JAV Valstybės Senatą pripažinti Lietuvos nepriklausomybę

Elijahu D. Stone (Stonn) – iš Merkinės kilęs ir Bostone dirbęs advokatu Lietuvos žydas, kuris JAV Valstybės Senatą paragino pripažinti Lietuvos nepriklausomybę:

,,Laikraštis ,,Rytas“ pranešė:

,,Užsienio lietuvių spaudos paroda žada būti tikrai įdomi ir turtinga. Toj parodoj bus išstatyta Masačiusetso valstijų Senato priimta rezoliucija, kuria 1919 m. birželio 26 d. siūlo JAV Vyriausybei pripažinti Lietuvą nepriklausoma. Kas įdomiausia, kad šią rezoliuciją priimti pasiūlė iš Lietuvos kilęs žydas Elijahu D. Stone – Bostono advokatas. Rezoliucijos originalo vertimas yra toks:

„Masačiusetso valstijos, tūkstantis devyni šimtai devynioliktais metais įnešta atstovo iš Bostono Elijahu D. Stone


Rezoliucija


Kadangi pasaulio gerbūvis ir taika remiasi teisingu ir nešališku Europos karo problemų išsprendimu taip, kad kiekvienai tautai, nepaisant kaip ji yra maža, būtų leista laisvai išsispręsti savo likimą ir progas gyventi savarankišku gyvenimu; kadangi Jungtinių valstijų valdžia yra suprasta kaip mažųjų tautų teisių uoli gynėja; kadangi Lietuvos žmonės karo laiku savo didvyriška ištverme ir pasiaukojimu įrodė, kad laisvės palaimos jie yra verti; dėl to Masačiusetso valstijos Bendro teismo nutarta, kad senos lietuvių tautos žmonėms būtų leista laisvė ir nepriklausomybė ir kad, elementarios teisybės reikalavimais taikos konferencijoje, būtų Lietuvos žmonėms duota ir užtikrinta visiška nepriklausomybė; kad Valstybės Sekretorius šių rezoliucijų kopijas išsiųstų Jungtinių Valstybių  Prezidentui, Jungtinių Valstybių Atstovams Taikos Konferencijoje ir šios valstybės Senatoriams Kongrese.


Atstovų Rūmuose priimta birželio 25 d. 1919 m.

Senate priimta birželio 27 d. 1919 m.


„Apžvalgos redakcijos prierašas:

Elijahu D. Stone (Stonn) yra kilęs iš Merkinės, iš labai vargingos žydų šeimos, jis emigravo iš Lietuvos prieš 30 m. Amerikoje pasiekė aukštą poziciją visuomenės gyvenime ir buvo paskirtas

Valstybės prokuroru Bostone. Jis yra žymus visuomenės veikėjas, buvo vienas iš Lietuvos žydų Amerikoje sąjungos steigėjų. 1928 m. jis buvo aplankęs Lietuvą ir labai domėjosi valstybės atstatymu ir žydų gyvenimu Lietuvoje“.


Iš 1935 m. liepos 21 d. laikraščio ,,Apžvalga“, Nr. 6, epaveldas.lt.


Nuotraukoje iš alfa.lt Elijahu D. Stone (Stonn).


Parengė Gražina Ragauskaitė.


https://www.lzinios.lt/lzinios/istorija/amerikos-politikas-is-merkines/151023