Aleksandras Lisovas. Būtini patikslinimai (apie kai kuriuos J. M. Peno biografijos faktus)

Apie tai, kad J. M. Peno kūryba nepakankamai ištyrinėta, rašoma seniai. Dar dailininkui esant gyvam kalbėta ir apie monografijos, skirtos jo kūrybai sudarymą, ne kartą buvo net pranešamos pavardės tų autorių, kurie renka medžiagą tokiai knygai. Deja, nei vienas iš sumanymų dėl įvairių priežasčių nebuvo įgyvendintas. Du leidiniai apie dailininką pasirodė tik per paskutinį dešimtmetį1 [šis tekstas rašytas 2004-2005 m.]. Tad vardo problema neišspręsta. Greičiau atvirkščiai – šiandien ji dar aktualesnė, nes pirmoji iš šių knygų, greičiausiai, reprodukcijų albumas su trumpu pristatymu, o antra – brošiūra ir tik trumpas galimos monografijos eskizas, neišvengęs daugybės klaidų ir netikslumų.

Neteisingas ir teiginys, kad dailininko vardas sovietiniu periodu buvo nutylimas. Baltarusijoje leistose meno apžvalgose ir akademiniuose leidiniuose parašyta nemažai straipsnių, dėl kurių kiekio Jurijui Moisejevičiui skirta bibliografija atrodo pakankamai įspūdingai. Tačiau jo vaidmens įvertinimas tiek baltarusių, tiek žydų mene pasirodo konjunktūriniu.

Atrodytų, kad ir biografijos tyrinėjime, ir J. M. Peno kūrybos suvokime turėjo būti laukiami esminiai pokyčiai. Iš tikrųjų tikslinimo reikalauja netgi bendra informacija. Dauguma straipsnių gausūs klaidų, kurias reikia būtinai ištaisyti. Kai kada šių straipsnių autoriai net netikrindavo informacijos, tame tarpe ir tos, kurios šaltiniu buvo pats Jurijus Moisejevičius – 1920-1930-aisiais metais dažnai dėmesys į paties dailininko pranešamus duomenis buvo nekorektiškas. Pavyzdžiui, ilgą laiką įvairiose publikacijose buvo pateikiama neteisinga J. M. Peno gimimo data. Ir paties dailininko pildytuose oficialiuose dokumentuose taip pat randama neteisingų įrašų.

Daugybė anketų liudija apie tai, kad jis neretai sąmoningai nurodydavo neteisingą savo gimimo datą ir taip pajaunindavo save. Tokie duomenys būdavo pažymose ir net taupomojoje knygelėje, kuri rasta po jo mirties bute: pirmame jos lape taip pat buvo nurodyta neteisinga gimimo data.

Teisingiausia dailininko gimimo diena laikytina 1854 m. gegužės 24 d. (pagal naują kalendorių birželio 5 d.). Būtent ji nurodoma Peterburgo menų Akademijos archyve asmeninėje J. M. Peno byloje saugomame jo gimimo liudijime.

Dar neseniai buvo neteisingai nurodoma ir dailininko mirties data. Bibliografiniuose šaltiniuose, tame tarpe ir enciklopediniuose, randami duomenys, kad jis mirė 1937 m. kovo 1 d. Tik susipažinus su jo nužudymo byla atsirado galimybė ištaisyti klaidą – tikroji jo mirties data yra 1937 m. vasario 28 d. 2. Aš nesiekiu tikslo atlikti bibliografijos apžvalgą taisant tas klaidas, kurias padarė jų autoriai. Nors šis pakankamai pagrįstas ir nelengvas darbas ateityje turi būti padarytas. Tuo pat metu skiriant šį ,,Šagalo tarptautinį metraštį“ [2004-2005 m.] pirmajam Marko Zacharovičiaus mokytojui negalima neatkreipti dėmesio į šį klausimą, kurio aktualumas šiandien dėl autorių painiavos yra akivaizdus. Pavyzdžiui, dailininko vardo rašymas. Apie tai, kad nuomonės dėl Meistro vardo [pavardės] rašymo teisingumo egzistuoja įvairios, liudija net knygų pavadinimų  priminimas. G. Kazovskis, remdamasis vardo perskaitymu senąja žydų kalba, duoda vardo variantą ,,Иегуда Пэн“ (lietuvių kalba Jahuda Penas) ir pavardės variantą, parašytą per rusų kalbos raidyno ,,э“ raidę (lietuvių kalbos raidyne atitikmuo ,,e“ raidei). M. Ryvkinas ir A. Šumanas savo brošiūroje manė turintys duoti du dailininko vardo variantus: Judelis ir Jurijus. Pasak autorių paaiškinimo, ,,pats dailininkas oficialiuose dokumentuose save vadino Judeliu, o rusų kalbos variante – Jurijumi“. Pavardės rašymas pateikiamas per  ,,э“  (,,e“ ), nors čia pat pranešama, kad ,,iki 1940-ųjų metų išleistoje literatūroje pavardę ,, Пэн“ rašyta ir per raidyno raidę ,,e“. Autoriai tapatina pavardę ,,Пен“ su jos vertimu iš jidiš kalbos – ,,plunksna“. Bet čia pat M. Ryvkinas ir A. Šumanas laikosi labiausiai paplitusio sovietų literatūroje iki 1990-ųjų metų varianto – Jurijus Moisejevičius Penas (Юрий Моисеевич Пэн).

Šį variantą, atseit, pasirinktą paties Meistro, pateikia ir A. S. Šatskich. Ji teigia, kad ,,dailininko saviidentifikavimui svarbu tas vardas, kurį jis pasirinko pats“ ir toliau argumentu pateikia nuomonę: ,,Jo gi atžvilgiu mes leidžiame sau diskriminaciją. Iš pagarbos Markui Šagalui jo niekas nevadina Movša Šagalu, o Peną dėl įvairiausių savo asmeniškų poreikių leidžiame sau vadinti Jahuda  (Иегудой) arba Judeliu“ 3.

Tam, kad išsiaiškinti kiek dailininkas iš Vitebsko savarankiškai išsirinko vardą, būtina grįžti prie šio klausimo istorijos ir dokumentinių liudijimų. Reikia pastebėti, kad tradicinio, pirmojo paties mokytojo iš Vitebsko vardo užrašymo pagrindas, kaip ir visų jo mokinių, glūdi variante jidiš kalba, bet ne ivritu (senąja žydų kalba). Todėl bendruomenės rabinų bei tarnautojų vardo patvirtinimo dokumentuose J. M. Peno mokinių varduose, pavardėse ir gimimo datose mes turime surasti Šagalą ne Marką (kaip jis pasirašinėjo savo kūrinius) ar rusifikuotą Moisejų, bet Movšą. Pas Cadkiną atitinkamai ne Osipą, o Joselį arba Šmuilą. Pas Meklerį – ne Viktorą, o Avikdorą ir t.t. Atitinkamas išduotas J. M. Penui dokumentas išliko Peterburgo menų Akademijoje saugomoje jo asmeninėje byloje. Jame užfiksuota [pateikiu neverstą į lietuvių kalbą – G. Ragauskaitė]:


Свидетельство.


Дано сие Ковенской губернии, Ново-Александровским Общественным Раввином на основании удостоверения старожилых хозяев города Ново-Александровска в том, что 24 мая 1854 года у Ново-Александровского мещанина Мовши Пeня от законной супруги Рывы-Цыпы родился сын, которому при совершении обряда обрезания дано имя Юдель. Настоящее свидетельство выдано на основании циркулярного распоряжения Ковенского Губернского по воинской повинности Присутствия от 22 октября 1877 года за № 5340. В чем подписью своею с приложением печати удостоверяю.


Г. Ново-Александровск. 14 января 1881 г.


Ново-Александровский Общественный Раввин.


Яков Рабинович4.


Šis dokumentas tyrinėtojams žinomas. Dailininkas Akademijos sekretoriaus vardu pateikė ir diplomo kopiją, kurio tekstas atkuriamas M. Ryvkino ir A. Šumano brošiūroje. Du paskutiniai dokumentų tekstai joje pateikiami su esminiais iškraipymais – kilmininko linksnyje ,,J. M. Peno“, o reikia kaip originale – J. M. Penia (Ю. М. Пеня)“ 5.

Ir ant meno Akademijos studento asmeninės bylos, ir jos dokumentuose, t.t. tuose, kurie parašyti paties dailininko ranka, nurodytas oficialus, atitinkantis dokumentus jo vardo bei pavardės variantas (pateikiu originalo kalba – Gražina Ragauskaitė): Пенъ Юдель Мовшовичъ. Šis variantas sutinkamas ir S. Kondakovo jubiliejiniame meno Akademijos žinyne6. Visa tai liudija, kad meno Akademijos periode dailininkas neatsisakė nuo registruoto vardo ir pavardės atitikmens varianto rašymo. Pavarde ,, Пенъ“ yra pasirašyti dauguma ankstyvųjų tapybos ir grafikos darbų7. Tiesa, ant ankstyvųjų jo darbų yra ir kitas pavardės užrašymo variantas – Penas. Taip, greičiausiai, atsitiko dėl to, kad gyvenimo pabaigoje dailininkas pažymėjo nepasirašytus ankstesnius darbus užrašymo laikotarpiu naudojamu parašu. Tai galėjo įvykti ir 1937 m. vasarį valstybinei komisijai sudarant dailininko bute-dirbtuvėje saugomų darbų sąrašą. Įmanoma ir tai, kad Jurijus Moisejevičius tai padarė paprašius šios komisijos nariams.

Siekiant objektyvumo, reikia atkreipti dėmesį ir į tai, kad ikirevoliuciniuose kataloguose dailininko pavardė rašyta taip pat skirtingai – ir per ,,e“, ir per ,,э“. Štai 1899 m. vykusios parodos kataloge rašoma Penas (Пен), o 1907 m. – jau ,,Пэн“ 8. Žinomoje dailininko piešimo ir tapybos mokyklos atidarymo afišoje pristatomas pirmas mokytojo pavardės rašymo variantas. Taip pat parašytą pavardę galima rasti daugelyje pirmais porevoliuciniais metais pildytų anketų, kai jis dirbo Vitebsko liaudies dailės technikume ir piešimo mokytoju miesto mokyklose (1918-1925).

Dailininko pavardė baltarusių kalba rašyta tik per ,,э“. Todėl publikacijos Baltarusijos spaudoje, o taip pat išversta į baltarusių kalbą papildoma informacija įtakojo tai, kad variantas ,,Пэн“ tapo pagrindiniu. Palaipsniui prie jo priprato ir pats Jurijus Moisejevičius, todėl noriai naudojosi.

Kelis žodžius būtina pasakyti ir apie įvairius vardo ir tėvavardžio naudojimo variantus. Porevoliucinėse publikacijose, dokumentuose ir susirašinėjime dažniausiai sutinkamas ,,Jurijus Moisejevičius“. Susirašinėjime ir bendraujant (tai patvirtino ir kai kurie mokiniai) naudota ,,Julijus Moisejevičius“. Yra ir įdomių nesutapimų. Štai 1937 m. žurnale ,,Štern“ jidiš kalba  išspausdintas A. M. Brazero straipsnis ,,Jehuda Penas“ ir tame pačiame žurnale rusų kalba pristatomas tas pats straipsnis jau pavadintas ,,Jurijus Penas“ 9. Tokią variantų maišatį galima užtikti ir ikikarinėje spaudoje.

Pokarinių laikų ,,Tarybinėje Baltarusijos“ ir ,,Baltarusijos literatūros ir meno“ enciklopedijose, straipsniuose, kuriuose pretenduota į tam tikrą vaizdą-standartą, buvo pateikiamas šis pavardės-vardo-tėvavardžio variantas: Judelis Movšovičius Penas10.

Tuo pat metu daugelyje specializuotų leidinių įsitvirtino variantas ,,Jurijus Moisejevičius Penas“. 1990-ųjų pabaigoje, kai apie seną dailininką pradėjo dažniau rašyti ryšium su jo mokiniais, ypatingai M. Šagalu, netikėtai populiariu ir konjunktūriniu tapo jo vardo Jahuda (Иегуда) panaudojimas. Jis mūsų specialioje literatūroje atrodė neįprastas ir daugeliui pakankamai šokiruojantis. Tai koks gi Meistro vardo variantas labiausiai teisingas? Jeigu sekti dokumento raide, tai tokiu turi būti Judelis Movšovičius Penas (Пен Юдель Мовшoвич). Jeigu labiausiai naudojamą literatūroje, oficialiame lygmenyje ir įprastą pačiam dailininkui paskutiniais jo gyvenimo metais – Jurijus Moisejevičius Penas (Пэн Юрий Моисеевич). Būtent jis naudojamas mūsų leidinio [Šagalo tarptautinis metraštis] išleidime, išskyrus išlikusių dokumentų originalų variantus. Tačiau būtina prisiminti tai, kad egzistuoja ir kiti daugiau ar mažiau pasisekę dailininko iš Vitebsko identifikavimo variantai, dėl kurių jis nenustojo būti Jurijumi Moisejevičiumi Penu.


Paaiškinimai


1Kazovskis. G. I. Vitebsko dailininkai. Jehuda Penas ir jo mokiniai. M. Imidž. [1992]. Ryvkinas. M. S., Šumanas. A. L., Judelis (Jurijus) Penas. Dailininkas ir pedagogas. 1994.

2Pirmą kartą į tai dėmesys atkreiptas: Piščiulionok. M. V. Peno nužudymas. Oficiali versija// Зборнік выступленняў на навуковай канферэнцыі, прысвечанай 75-годдзю Віцебскай мастацкай школы. Vitebskas, 1994. Psl. 63-66. Vėliau apie J. Peno nužudymą taip pat rašė: Пішчулёнак М. Новыя архіўныя матэрыялы пра Юрыя Пэна // Беларусiка. Albaruthenika. 4 leidimas. 1995. Psl. 225-230.  Piščiulionok. M. V. Ar buvo žmogžudžio portretas? // Mišpocha. 1997. Nr. 3. Psl. 111-114.

3Šatskich. A. Meistrai iš Vitebsko: Penas ir Šagalas, mokytojas ir mokinys. Rusų avangardas: asmenybė ir mokykla // Konferencijų, skirtų parodoms ,,Kazimiras Malevičius Rusų muziejuje“ ir ,,Malevičiaus rate“, rinkinys. 2003. Psl. 181.

4Rusijos valstybinis istorinis archyvas SPb. F. 789. Ap. 11. 1881 m. B. 88. Psl. 10. (dokumentas yra rankraštinė kopija). Teksto rašybą patikrinau vadovaujantis šiuolaikinėmis normomis.

5Ten pat, psl. 11, 21.

6Kondakovas. S. Jubiliejinis Imperatoriškos menų Akademijos žinynas. Dalis 2. SPb. 1915.

7Gulidova. N., Lisovas. A. J. M. Peno grafika Vitebsko srities kraštotyros muziejuje. Šagalo tarptautinis metraštis. 2004. Antras 2005.

8Vitebsko dailės paroda, skirta Vitebsko paramos vaikams draugijai paremti.1899. Dailininkų L. S. Šulmano, J. M. Peno, K.N. Kalio ir J. A. Pavlovskajos paveikslų parodos katalogas.

9Šagalo tarptautinis metraštis. 2004. Antras 2005.

10Dvylikatomė tarybinė Baltarusijos enciklopedija. T. 8. 1975. Psl. 647. Penkiatomė Baltarusijos literatūros ir meno enciklopedija. T. 4. Psl. 428-429.


Nuotrauka iš www.jewish.ru.


Iš rusų kalbos vertė Gražina Ragauskaitė.